Vui lòng nhập link dạng fb.com/zuck hoặc facebook.com/profile.php?id=4.
Mua key check pass bằng thẻ cào
Bảng giá key check pass
Giá Hạn sử dụng Trạng thái
100.000 VND 1 lần sử dụng Còn key
200.000 VND 1 ngày sử dụng Còn key
300.000 VND 1 tuần sử dụng Còn key
500.000 VND 1 tháng sử dụng Còn key
1.000.000 VND Vĩnh viễn Còn key